Informatie over deze opleiding

REGELGEVING OVER HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

De regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg ligt vast in het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Een beter "onthouden" begrip is het A.D.R., het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route. Het betreft hier een regelgeving die in 1957 tot stand kwam en tweejaarlijks aan wijzigingen wordt onderworpen. Deze regelgeving incl. alle eventuele wijzigingen verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Ze hebben bijgevolg dan ook niet louter een "aanbevelend" karakter maar een "dwingend" karakter en moeten dus worden nageleefd. Het is dus "wetgeving". Het A.D.R. kwam tot stand binnen het kader van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties te Genève en is van kracht binnen alle Verdragspartijen binnen de Europese Unie die het Verdrag hebben ondertekend.

De regelgeving rond het overzees vervoer van gevaarlijke goederen ligt vast in de International Maritime Dangerous Goods Code, de IMDG Code, uitgegeven door de International Maritime Organization (IMO) in Londen. In tegenstelling tot het A.D.R. verschijnt de IMDG Code noch in het Europees noch in het Belgisch Staatsblad. Echter dient zij wel strikt te worden nageleefd ingeval van overzees transport van gevaarlijke goederen. De IMDG Code is wereldwijd van kracht.
 
Om de regelgeving én de code in de praktijk perfect toepasbaar te maken heeft Consintra hiervoor een training uitgewerkt. Deze presentatie heeft niet tot doel chauffeurs van transport van gevaarlijke goederen op te leiden. Ze dient enkel en alleen voor het "niet-rijdend personeel", bv. kantoormedewerkers die instaan voor de opmaak van transportdocumenten van gevaarlijke goederen, de verpakkers van gevaarlijke goederen, de beladers ervan, en is een volledige eendagsopleiding. Na het volgen van deze training zijn de cursisten perfect in staat foutloos alle verzendingsprocedures m.b.t. gevaarlijke goederen toe te passen.  Vooral de ADR-acceptatiepolitiek, de gedeeltelijke vrijstellingen, wat is wel en wat is niet verplicht ingeval van limited quantity, de opmaak van transportdocumenten en de aanpak ingeval van calamiteiten genieten bijzonder veel aandacht tijdens de opleiding.  Het onderscheidt zich duidelijk van een chauffeurscursus.
 
Zowel het ADR als de IMDG Code verplichten de ondernemers die personeel tewerkstellen die met deze taken te maken hebben, een opleiding "aangepast aan hun taken" te laten volgen. Binnen deze context is het dus een wettelijke verplichting om ook het niet-rijdend personeel binnen een onderneming te trainen op deze regelgeving.
 

De door de lesgever ontworpen opleiding bevat ondermeer onderstaande onderwerpen en voldoet hiermee aan een flink aantal criteria.

 • Toepassingsgebied en toepasbaarheid
 • Veiligheidsplichten van de betrokkenen
 • Controlemaatregelen
 • Beperkingen in het vervoer door de bevoegde overheden
 • Bepalingen betreffende de beveiliging
 • Classificatie
 • Acceptatiepolitiek
 • Lijst van de gevaarlijke goederen
 • Gedeeltelijke vrijstellingen
 • Limited en excepted quantity
 • Verzendingsprocedures
 • Kenmerking, etikettering, documentatie
 • Constructie van de verpakkingen
 • Bepalingen m.b.t. de vervoersvoorwaarden
 • Voorschriften m.b.t. de bemanning
 • Voorschriften m.b.t. de constructie en goedkeuring van het voertuig
 
Meer dan 200 slides aan informatie, foto's en een waaier aan didactisch materiaal tijdens de opleiding zelf!
 

CONSINTRA © 2017 - JOZEFIENENSTRAAT 23 - BE 9042 GENT - ONDERNEMINGSNUMMER 0859.296.274