LADINGZEKERING (vastzetten van lading)

Eén discipline, ladingzekering, is een zeer specifieke en niet eenvoudige materie.  Net hierin ligt één van de specialisaties van de zaakvoerder van Consintra !  Reeds enkele decennia lang dient men op Belgisch grondgebied ervoor te zorgen dat ladingen niet op de openbare weg kunnen slepen of vallen, noch een gevaar voor de bestuurder, de vervoerde personen of andere weggebruikers kunnen vormen.  Anderzijds was in België tot vóór 07/05/2007 (publicatie B.S. van het K.B. 27/04/2007 m.b.t. ladingzekering) officieel geen methodiek bekend over "hoe" men precies een lading op een vrachtwagen diende vast te zetten.  Officieel gingen de eerste wetsartikelen van kracht op 01/06/2007.  De minimale richtlijnen inzake ladingzekering welke in België dienen te worden toegepast gingen pas 27 maanden later, op 10/09/2009, van kracht.  Deze richtlijnen werden samengesteld door de Europese Commissie Directoraat-Generaal Energie en Vervoer en hebben de benaming "Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport" meegekregen, ondertussen door deze Commissie vervangen in 2014 door de Richtsnoeren voor Europese beste praktijken over het zekeren van lading voor vervoer over de weg.  Een mijlpaal werd bereikt in 2018 waarbij het besluit van 06/07/2017 van de Waalse Regering en 2 besluiten van 17/11/2017 en 02/03/2018 van de Vlaamse Regering officieel van kracht gingen in de verschillende gewesten.   Zo werden eind 2017 ook de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer geactualiseerd ingeval van vervoer voor rekening van derden.
Consintra heeft de meest relevante zaken uit al deze wetten, richtlijnen en normen gebundeld in een volwaardige en zeer didactische opleiding ladingzekering.
Er werd getracht minder eenvoudige begrippen uit richtlijnen en normen te "vertalen" in een begrijpbare taal voor iedereen, ongeacht de ervaring, voorkennis of functie van de cursist.
De zaakvoerder levert op verzoek professionele trainingen 'ladingzekering" voor verschillende belanghebbende partijen.
Los van deze Europese richtlijnen komen rond dit thema ook heel wat internationale relevante normen opduiken welke direct verband houden met een correcte implementatie van ladingzekering, vooral bij grensoverschrijdend vervoer.
Normen zoals:
VDI 2700 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen Zurrkräfte
EN 283 Swap bodies - Testing
ISO 1496-1 Freight containers - Specification and testing
EN 12195-1 Load restraint assemblies on road vehicles - Calculation of lashing forces (edition 2010)
EN 12195-2 Load restraint assemblies on road vehicles - Web lashing made from man-made fibres
EN 12195-3 Load restraint assemblies on road vehicles - Lashing chains
EN 12195-4 Load restraint assemblies on road vehicles - Lashing steel wire ropes
EN 12640 Securing of cargo on road vehicles - Lashing points - Minimum requirements and testing
EN 12641-2 Swap bodies and commercial vehicles - Tarpaulins
EN 12642: 2016 Securing of cargo on road vehicles - Body structure (code "L" & code "XL" - statisch & dynamisch)
EUMOS 40511
EUMOS 40509
IMO/ILO/UNECE

De door de lesgever ontworpen presentatie bevat alle relevante onderwerpen en voldoet hiermee aan de criteria gesteld door het MOW Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid in het kader van de Code 95.

Meer dan 300 slides aan informatie, foto's en meerdere beeldfragmenten met testen en een waaier aan didactisch materiaal tijdens de opleiding zelf !